Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พระบรมราโชวาท
“การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อนเพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวมไม่ได้รับการ
พัฒนาแล้ว ส่วนรวมจะเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่ง การที่บุคคลจะพัฒนาได้ ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือ การศึกษา
การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือ การศึกษาด้านวิชาการส่วนหนึ่งกับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดีใฝ่เจริญ
มีปรกติละอายชั่วกลัวบาป ส่วนหนึ่งการพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบทั้งสองส่วน เพื่อให้บุคคลมีส่วน เพื่อให้บุคคล
ได้มีความรู้ไว้ใช้อำนวยผลประโยชน์ที่พึงประสงค์

พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2540

        
           วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ธรณีสงฆ์
  วัดรางวาลย์ บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในเนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร่ มีประวัติความ
  เป็นมา ดังนี้
            กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้กรมอาชีวศึกษา จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอในแผนพัฒนาอาชีวศึกษา
  ระยะที่ 7 (2535 – 2539) จำนวน 60 แห่ง จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดหนึ่ง ในเป้าหมายการจัดตั้งวิทยาลัยดังกล่าว กรมอาชีว
  จึงมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อช่วยดำเนินการเสาะหาที่ดินสำหรับจัดตั้ง
  วิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอในจังหวัดราชบุรี
            ในการนี้ คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้หมอบหมายให้ นายวิเชียร ตันตระเสนีย์ เป็น ผู้ประสานงาน
  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดราชบุรีและดำเนินการเสาะหาที่ดินในอำเภอต่างๆ ที่มีความเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์
  ตามกำหนดสำหรับการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านการ
  ดำเนินการ และคำปรึกษาจาก นายอัมพร ภักดีชาติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ  (ตำแหน่งในขณะนั้น) นายไพศาล
  จริตพจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (ตำแหน่งในขณะนั้น) นายเผดิมชัย ศรีวิเชียร
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในฐานประธารกรรมการ อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี และ(ตำแหน่งในขณะนั้น)แล้วได้รับ
  ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในแต่ละละอำเภอเป็นอย่างดี เช่นผู้ว่าราชการ จังหวัดราชบุรี
  (ม.ร.ว.กำลูนเทพ  เทวกุล) นายอำเภอบ้านโป่ง (นายบวร รัตนประสิทธิ์) ศึกษาธิการอำเภอบ้านโป่ง (นายสุปิติ ขุนภักดี)
  กำนันตำบลลาดบัวขาว (นายบุญชู แพทย์รอบรู้) เป็นต้น ที่ดินที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด ได้แก่ ที่ธรณีสงฆ์ วัดรางวาลย์ ในอำเภอ
  บ้านโป่ง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูพิบูลธรรมโกสล (พระอธิการฉลาด อติพโล มสณศักดิ์ในขณะนั้น)  เจ้าอาวาสวัด
  รางวาลย์ ยินดีอนุญาตให้กรมอาชีวศึกษาใช้เป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ
  ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 ได้งบประมาณในการก่อสร้าง ปี 2539 และได้ดำเนินการสอนในระดับ ปวช. ในปี
  การศึกษา 2541 เป็นต้นมา
    ประชาสัมพันธ์           
    ประวัติวิทยาลัย
    ปรัชญาและวิสัยทัศน์
    ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
    หลักสูตรการสอน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อปฏิบัตินักศึกษา
    คำสั่งวิทยาลัย
    ระเบียบการแต่งกาย

    แผนกคอมพิวเตอร์ฯ
    แผนกการบัญชี
    แผนกโรงแรม
    แผนกการตลาด
    แผนกช่างยนต์
    แผนกไฟฟ้า
    แผนกเทคนิคคอมฯ

    งานวัดผลประเมิน
    เกณฑ์การจบการศึกษา
    งานวิทยบริการ
    แผนการเรียนการสอน
    ระบบ RMS
    งานพัฒนาหลักสูตร

    กิจกรรมชมรม
    งานปกครอง
    งานแนะแนว
    ระบบจัดหางาน V-cop
    หอพักนักเรียน

    งานทะเบียน
    งานการเงิน
    ระบบงานสารบรรณ
    งานพัสดุ
    อาคารสถานที่

    งานวิจัย
    ศูนย์ข้อมูล
    ปฏิทินวิทยาลัย