Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


วิสัยทัศน์ (Vision) ปรัชญาวิทยาลัย
มุ่งเน้นการจัดการอาชีวศึกษา และวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐานตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ

 
  พันธกิจ (Mission) วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

  พันธกิจที่ 1 จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
  พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสการอาชีวศึกษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  พันธกิจที่ 4 วิจัยสร้างนวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ

  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
          1. การพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา
          2. การจัดการภายในองค์กร
          3. การให้บริการชุมชน
          4. การพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร
  กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา
          1. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จสถานศึกษา
          2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
          3. พัฒนาการบริการ
          4. พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ
          5. พัฒนาวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์และงานวิชาชีพ
          6. พัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
          7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

  อัตตลักษณ์ของสถานศึกษา
          ทักษะดี มีจิตรบริการ

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
         บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
   

                            

     ประชาสัมพันธ์            
    ประวัติวิทยาลัย
    ปรัชญาและวิสัยทัศน์
    ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
    หลักสูตรการสอน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อปฏิบัตินักศึกษา
    ระเบียบการแต่งกาย

    แผนกคอมพิวเตอร์ฯ
    แผนกการบัญชี
    แผนกโรงแรม
    แผนกการตลาด
    แผนกช่างยนต์
    แผนกไฟฟ้า
    แผนกเทคนิคคอมฯ

    งานวัดผลประเมิน
    เกณฑ์การจบการศึกษา
    งานวิทยบริการ
    แผนการเรียนการสอน
    ระบบ RMS
    งานพัฒนาหลักสูตร

    กิจกรรมชมรม
    งานปกครอง
    งานแนะแนว
    ระบบจัดหางาน V-cop
    หอพักนักเรียน

    งานทะเบียน
    งานการเงิน
    ระบบงานสารบรรณ
    ประกวดราคา
    อาคารสถานที่

    งานวิจัย
    ศูนย์ข้อมูล
    ปฏิทินวิทยาลัย