Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ที่                                 ชื่อ - นามสกุล                                          ตำแหน่ง
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
  นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัย
  นายชุภามิตร ทะนันไธสง รองผู้อำนวยการ
  นายขุนทอง จริตพันธ์ รองผู้อำนวยการ
ข้าราชการครู/พนักงานราชการ/ครูพิเศษสอน
  นายอนุชา จันทร์สนิท ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  นายบัญชา รัตนพฤกษ์ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  นางพุทธา จริตพันธ์ หัวหน้างานบุคลากร/หัวหน้าาแผนกวิชาการบัญชี
  นางปาริศรา หูมหันต์ หัวหน้างานแนะแนว
  นางสาวพรรณิภา คุ้มมณี หัวหน้างานการเงิน/หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์แจ้ง หัวหน้างานการบัญชี
  นางสาวสุวรรณ์ ตุใยรัมย์ ห้วหน้างานพัฒนาหลักสูตร/หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  นางกฤติยา อ่อนสอาด หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  นายกิตติพงศ์ เพชรเอี่ยม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
  นายกัญพิพัฒน์ แก่นมา ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม
  นางสาวสินาภรณ์ สุขเรื่อย หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
  นายจิรายุ ภู่เกษแก้ว หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน/หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
  นายพิทักษ์ เผ่าพงศ์ หัวหน้างานปกครอง
  นายวัชรินทร์ ภักดี หัวหน้างานอาคารสถานที่
  นางสาวสุมิตรา เขาบาง หัวหน้างานประกันคุณภาพ
  นายศรันญู เอนกพรหม หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
  นายมะยาลี แวนาฮะ หัวหน้างานพัสดุ
  นายปรีดีนันท์ บุญทิม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  นางนิภาพร เบ็ญพาด หัวหน้างานห้องสมุด
  นางสาววริศรา เหมกุล หัวหน้างานวัดผล
  นายคงฤทธิ์ แสงจันทร์ หัวหน้างานกิจกรรม
  นายณัฐธพงษ์ มณีทิพย์ ผู้ช่วยงานปกครอง
  นางสุภาพ เถื่อนเมือง หัวหน้างานวางแผน
  นางสาวปิติณัช พุอ่อน หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการผลิต
  นายคำนวณ ดำเนินคุณากร หัวหน้างานทวิภาคี
  นางดนูนารถ แป้นมา หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
  นางสาวนงนุช พิสูตร ผู้ช่วยงานห้องสมุด
  นางสาวณิชาภัทร ท้าวเครือ หัวหน้างานความร่วมมือ
     
เจ้าหน้าที่-นักการ ภารโรง
  นางสาวพรพิมล รัตนพฤกษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
  นางสาวจารุณี ผานนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ
  นางกรรณิการ์ พันจุ้ัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
  นางสาวรัตญา ชูขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
  นางทัศนีย์ อ่อนสอาด เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
  นางสาววารุณี คำนา เจ้าหน้าที่งานบริหาร
  นางชาลิกา พลับพลาทอง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
  นายยุทธนากร เฮงไซร เจ้าหน้าที่พัสดุ
  นายศักดา นีละเสวี เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
  นายผัน นุชเครือ นักการภารโรง
  นางปราณี วงศาโรจน์ นักการภารโรง
  นางทองใบ เช็ดแสง นักการภารโรง
  นายวิรัช ชูกลิ่นหอม พนักงานขับรถ
  นายบุญรอด ปิยะพิทักษ์วงศ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย
     

    ประชาสัมพันธ์            
    ประวัติวิทยาลัย
    ปรัชญาและวิสัยทัศน์
    ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
    หลักสูตรการสอน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อปฏิบัตินักศึกษา
    ระเบียบการแต่งกาย

    แผนกคอมพิวเตอร์ฯ
    แผนกการบัญชี
    แผนกโรงแรม
    แผนกการตลาด
    แผนกช่างยนต์
    แผนกไฟฟ้า
    แผนกเทคนิคคอมฯ

    งานวัดผลประเมิน
    เกณฑ์การจบการศึกษา
    งานวิทยบริการ
    แผนการเรียนการสอน
    ระบบ RMS
    งานพัฒนาหลักสูตร

    กิจกรรมชมรม
    งานปกครอง
    งานแนะแนว
    ระบบจัดหางาน V-cop
    หอพักนักเรียน

    งานทะเบียน
    งานการเงิน
    ระบบงานสารบรรณ
    ประกวดราคา
    อาคารสถานที่

    งานวิจัย
    ศูนย์ข้อมูล
    ปฏิทินวิทยาลัย