News

คู่มือ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
คู่มือ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
News

ประชุมอำเภอบ้านโป่ง ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
ประชุมอำเภอบ้านโป่ง ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562
News

อบรมครูที่ปรึกษา2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
อบรมครูที่ปรึกษา2562
News

คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส เข้าฝึกอบรมการจับจีบผ้าหลากหลายและการจัดห้อง

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส เข้าฝึกอบรมการจับจีบผ้าหลากหลายและการจัดห้อง
Photos

เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ค่ายบุรฉัตร

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ค่ายบุรฉัตร
News

คณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
คณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2561
News

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
News

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)และกิจกรรมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน(TOP UP) ณ ศาลาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัย

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)และกิจกรรมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน(TOP UP) ณ ศาลาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัย
News

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ ศาลเจ้าแม่เบิกไพร

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ ศาลเจ้าแม่เบิกไพร
News

คณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
คณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561
News

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ เทศบาลตำบลเบิกไพร

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ เทศบาลตำบลเบิกไพร
News

นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
News

โครงการจัดนิทรรศการเผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการจัดนิทรรศการเผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
News

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}

 

News

ข่าวการศึกษา