คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส เข้าฝึกอบรมการจับจีบผ้าหลากหลายและการจัดห้อง

      ปิดความเห็น บน คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส เข้าฝึกอบรมการจับจีบผ้าหลากหลายและการจัดห้อง

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง ยินดีต้อนรับคณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส เข้าฝึกอบรมการจับจีบผ้าหลากหลายและการจัดห้อง

  • วันที่ 18 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ยินดีต้อนรับคณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส เข้าฝึกอบรมการจับจีบผ้าหลากหลายละการจัดห้อง พร้อมทั้งเอกสารในการเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ และห้องศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง