นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4

      ปิดความเห็น บน นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4

  • วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ.ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4
    นำโดย
    1.นายสมชาย วณารักษ์             ผู้อำนวยการศูนย์ภาคกลาง
    2.นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล      ผู้ทรงคุณวุฒิ
    3.นางสาวจิตรพร วัชรเมฆินทร์  ศึกษานิเทศก์