ลงเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562

      ปิดความเห็น บน ลงเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง  ลงเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562

  • วันที่ 18 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งเปิดรับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1,2,3 เเละปวส. 1,2 ทุกสาขางาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง