แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม
ครู คศ.2
นางสาวปิติณัช  พุกอ่อน
ครู คศ.1
นางสาวโสภา  มั่นเรือง
ครูพิเศษสอน