ระเบียบการแต่งกาย

การแต่งกายนักเรียน ปวช. ช่างอุตสาหกรรม
การแต่งกายนักศึกษา ปวส. ช่างอุตสาหกรรม
การแต่งกายนักเรียน/นักศึกษา พาณิชยกรรม
การแต่งกายชุดลูกเสือ/ชุดกีฬา