คณะผู้บริหาร

 

นางพชรมน ศุภภภิรมย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

นายกิตติ  สีทะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายขุนทอง  จริตพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายอนุชา  จันทร์สนิท
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายบัญชา  รัตนพฤกษ์
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ