คณะผู้บริหาร

นายขุนทอง  จริตพันธ์
รองผู้อำนวยการรักษาการใน ตำแหน่งผู้อำนวยการ
นายกิตติ  สีทะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายขุนทอง  จริตพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายอนุชา  จันทร์สนิท
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายบัญชา  รัตนพฤกษ์
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ