Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

       

          แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่รั้วขาวฟ้า ดินแดนแห่งดอกราชพฤกษ์ นามว่าวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งแห่งนี้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีระบบการจัดการ การเรียนการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียน รู้ลึก รู้จริง ด้านวิชาการ และเก่งด้านการปฎิบัติการปลูกฝังวัฒนธรรมความเป็นไทยเข้ามาในการเรียน
การสอน มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเพียงพอกับผู้เรียนอยู่เสมอ มีการพัฒนาด้านวิชาการอย่างไม่หยุดยั้ง
          แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีวิสัยทัศน์ที่ว่า พัฒนาคน พัฒนางาน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำ
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นความต้องการของสังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้อยู่ในแผนกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้อย่าง
มีความสุขพวกเราครูอาจารย์จึงมีการเอาใจใส่กับการสอน และปกครองลูกๆในแผนกเปรียบเสมือนลูกของเราเอง มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องภายในสาขาอย่างไม่ขาดสาย เพื่อให้ผู้เรียนของเราจบ
ออกมาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสังคม
         สุดท้ายนีัขอให้ลูกศิษย์ของครูทุกคน จงขยัน ประหยัด ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นลูกที่มีความกตัญญู เป็นคนดี
ของสังคม และประสบผลสำเร็จในการเรียน และการงานในอนาคตกันทุกคน ด้วยรักและห่วงใย

                                                                                                                          


                  

                      ประชาสัมพันธ์            
    ประวัติวิทยาลัย
    ปรัชญาและวิสัยทัศน์
    ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
    หลักสูตรการสอน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อปฏิบัตินักศึกษา
    ระเบียบการแต่งกาย

    แผนกคอมพิวเตอร์ฯ
    แผนกการบัญชี
    แผนกโรงแรม
    แผนกการตลาด
    แผนกช่างยนต์
    แผนกไฟฟ้า
    แผนกเทคนิคคอมฯ

    งานวัดผลประเมิน
    เกณฑ์การจบการศึกษา
    งานวิทยบริการ
    แผนการเรียนการสอน
    ระบบ RMS
    งานพัฒนาหลักสูตร

    กิจกรรมชมรม
    งานปกครอง
    งานแนะแนว
    ระบบจัดหางาน V-cop
    หอพักนักเรียน

    งานทะเบียน
    งานการเงิน
    ระบบงานสารบรรณ
    งานพัสดุ
    อาคารสถานที่

    งานวิจัย
    ศูนย์ข้อมูล
    ปฏิทินวิทยาลัย