Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนกวิชาการบัญชี

  

          ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่แผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง สาขาวิชาการบัญชีเป็นหนึ่งในประเภท
วิชา พาณิชยกรรม ได้ก่อตั้งมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 มีนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้ผลิต
นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพ ออกไปสู่สังคมเรื่อยมา ด้วยปณิธานที่ว่า "เราจะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ ตรงตาม
ความ ต้องการของตลาดสังคม มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ ปฎิบัติเป็น เก่งวิชาการ"
          เมื่อนักเรียนได้เข้ามาเรียนในแผนกวิชาการบัญชีแล้ว สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้คือ หลักการจัดการบัญชี กระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการทางการค้า เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารบัญชี่ต่างๆ
นอกจากนี้เรายังได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน ให้ทันกับยุคของเทคโนโลยี
และยังมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
          แผนกวิชาการบัญชี ยังคงก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อต้อนรับความท้าทายใหม่ในทศวรรษข้างหน้า โดยมี
นวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารงาน ครูอาจารย์ ทุกคนพร้อมที่จะทำงานอย่างทุ่มเทสุดความสามารถเพื่อให้ลูกศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน ได้เป็นเสาหลักให้ กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

                                                                                                                   


    ประชาสัมพันธ์            
    ประวัติวิทยาลัย
    ปรัชญาและวิสัยทัศน์
    ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
    หลักสูตรการสอน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อปฏิบัตินักศึกษา
    ระเบียบการแต่งกาย

    แผนกคอมพิวเตอร์ฯ
    แผนกการบัญชี
    แผนกโรงแรม
    แผนกการตลาด
    แผนกช่างยนต์
    แผนกไฟฟ้า
    แผนกเทคนิคคอมฯ

    งานวัดผลประเมิน
    เกณฑ์การจบการศึกษา
    งานวิทยบริการ
    แผนการเรียนการสอน
    ระบบ RMS
    งานพัฒนาหลักสูตร

    กิจกรรมชมรม
    งานปกครอง
    งานแนะแนว
    ระบบจัดหางาน V-cop
    หอพักนักเรียน

    งานทะเบียน
    งานการเงิน
    ระบบงานสารบรรณ
    งานพัสดุ
    อาคารสถานที่

    งานวิจัย
    ศูนย์ข้อมูล
    ปฏิทินวิทยาลัย