Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   งานวิทยบริการและห้องสมุด
  1. วันและเวลาที่เปิดบริการ
        วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 07.00 - 18.30 น.
  2. บุคคลที่มีสิทธิ์ใช้บริการงานวิทยบริการและห้องสมุด
        1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย
        2. นักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
  3. การสมัครสมาชิกงานวิทยบริการและห้องสมุดของนักเรียน
        1. ให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมหลักฐานการลงทะเบียนเรียน หรือใบเสร็จค่าลงทะเบียนมาใช้เป็นบัตรสมาชิก
        2. ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา ใช้บัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการลงทะเบียนหรือใบเสร็จค่าลงทะเบียน
  4. ประเภทของหนังสือ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
        1. หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่สามารถยืมออกห้องสมุดได้ เช่น หนังสือทั่วไป ตำราเรียน หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่
            ได้จัดเตรียมไว้ให้ยืมปกติ และหนังสือจองประจำวิชา
        2. หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ห้ามนำออกจากห้องสมุด ได้แก่ วารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออ้างอิง เช่น พจนานุกรม
            สารนุกรม เป็นต้น และหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ห้องระบุ
  5. ระเบียบการยืมหนังสือ
        1. การยืมหนังสือออกจากห้องสมุดจะต้องแสดงบัตรทุกครั้ง
        2. นักเรียน นักศึกษา จะต้องยืมด้วยตนเอง ห้ามใช้บัตรสมาชิกของผู้อื่นมายืม
        3. ต้องส่งหนังสือคืนห้องสมุดตามวันที่กำหนดไว้ในบัตรกำหนดส่ง
        4. ในกรณีที่ผู้อื่นไม่ได้จองหนังสือนั้นไว้ นักเรียน นักศึกษาจะยืมหนังสือต่อไปได้ไม่เกิน 2 ครั้งติดต่อกัน
        5. นักศึกษายืมหนังสือได้ไม่เกิน 3 เล่ม นาน 7 วัน ครูบุคลากรทางการศึกษายืมได้ไม่เกิน 7 เล่ม ภายใน 1ภาคการศึกษา
        6. งดยืมหนังสือและสิ่งพิมพ์ทุกชนิดก่อนการสอบปลายภาคเรียน 1 สัปดาห์
  6. การไม่ส่งหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ตามกำหนด
        นักศึกษาต้องส่งคืนหนังสือคืนห้องสมุดภายในเวลาที่กำหนดไว้ หากไม่ส่งหนังสือคืน อีกทั้งไม่นำหนังสือมาต่ออายุ
        การใช้งานภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับเกินเวลาในอัตราวันละ 3 บาท ต่อ 1 เล่ม ในกรณีที่ทำหนังสือหรือ
        สิ่งพิมพ์อื่นๆ ของห้องสมุดสูญหาย จะต้องซื้อมาคืนแก่ห้องสมุด หากหาซื้อไม่ได้ต้องชดใช้เงินเป็นสองเท่าของราคา
  7. ข้อปฏิบัติในห้องสมุด
        1. วางกระเป๋าใบใหญ่ๆ ถุง ย่าม และแฟ้ม หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ใช้ไว้ในชั้นวางของที่ห้องสมุดจัดไว้ให้ ส่วนของมีค่า
            ให้นำติดตัวไปด้วย
        2. ควรสำรวมและไม่ใช้เสียงดัง หากจำเป็นต้องใช้เสียง ควรจะใช้อย่างเบาที่สุด มิฉะนั้นจะเป็นการรบกวนผู้อื่น
        3. ไม่นำเครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวใดๆ มารับประทานในห้องสมุด เพราะจะมีผลกระทบ ทำให้หนังสือเสียหายได้
        4. วัสดุสารสนเทศของห้องสมุดทุกชนิด เมือยืมออกไปแล้วควรระวังรักษาอย่างดี อย่าให้ชำรุดเสียหายและสูญหาย
        5. หากเปิดเพลงจากเครื่องเล่น MP3 หรือ โทรสัพมือถือ


    ประชาสัมพันธ์            
    ประวัติวิทยาลัย
    ปรัชญาและวิสัยทัศน์
    ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
    หลักสูตรการสอน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อปฏิบัตินักศึกษา
    ระเบียบการแต่งกาย

    แผนกคอมพิวเตอร์ฯ
    แผนกการบัญชี
    แผนกโรงแรม
    แผนกการตลาด
    แผนกช่างยนต์
    แผนกไฟฟ้า
    แผนกเทคนิคคอมฯ

    งานวัดผลประเมิน
    เกณฑ์การจบการศึกษา
    งานวิทยบริการ
    แผนการเรียนการสอน
    ระบบ RMS
    งานพัฒนาหลักสูตร

    กิจกรรมชมรม
    งานปกครอง
    งานแนะแนว
    ระบบจัดหางาน V-cop
    หอพักนักเรียน

    งานทะเบียน
    งานการเงิน
    ระบบงานสารบรรณ
    ประกวดราคา
    อาคารสถานที่

    งานวิจัย
    ศูนย์ข้อมูล
    ปฏิทินวิทยาลัย