Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   กิจกรรมชมรม วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
              กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่จัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันสำคัญ ควบคุม
    ทะเบียนนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือวิสามัญ ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ส่งเสริม จัดหา อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ
    กีฬาและพลานามัย และบริการด้านสวัสดิการพยาบาลและหอพัก
    1. กิจกรรมชมรม
              นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้วนักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพตนเอง ด้วยการทำกิจกรรมซึ่ง ทำให้
    มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อให้การจัดกิจกรรม ได้เกิดประโยชน์
    ต่อนักเรียนนักศึกษาและวิทยาลัยฯ ชุมชนให้มากที่สุด จึงกำหนดกิจกรรม ชมรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมดังนี้ 
              1. นักเรียนระดับ ปวช.1 กำหนดให้เป็นสมาชิกชมรม ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญหรือกิจกรรมแนะแนว
              2. นักเรียนระดับ ปวช.2-3 และ ปวส.1-2 กำหนดให้เป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพและชมรมเลือก
    2. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมชมรม
    กิจกรรมชมรมเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาครบทุกด้าน รู้หลักวิชาการแผนรับผิดชอบกัน
    โดยจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินงานคือ
              1. สมัครเป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
              2. ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม
              3. ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
              4. กำหนดกิจกรรม เสนอโครงการและดำเนินการทำกิจกรรม
              5. สรุปรายงานผลการทำกิจกรรม
    3. ลักษณะของกิจกรรมชมรม
    ชมรมลูกเสือและเนตรนารี
              1. ภาคเรียนที่ 1 หลักสูตรเตรียมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ
              2. ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ

    ชมรมวิชาชีพ
              กิจกรรมชมรมวิชาชีพในวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง มีดังนี้
              1. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์
              2. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาบัญชีและการโรงแรม
              3. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
              4. ชมราวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
              5. ชมรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
              6. ชมรม เศรษฐกิจพอเพียงและจิตอาสา
              7. ชมรม กีฬาและนันทนาการ
              8. ชมรม ดนตรี
              9. ชมรม ส่งเสริมประชาธิปไตย              
              10. ชมรม To Be Number One
              11. ชมรม ภาษาอังกฤษ
              12. ชมรม พี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ
              13. ชมรม นักองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
    ข่าวประชาสัมพันธ์            
    ประวัติวิทยาลัย
    ปรัชญาและวิสัยทัศน์
    ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
    หลักสูตรการสอน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อปฏิบัตินักศึกษา
    คำสั่งวิทยาลัย
    ระเบียบการแต่งกาย

    แผนกคอมพิวเตอร์ฯ
    แผนกการบัญชี
    แผนกโรงแรม
    แผนกการตลาด
    แผนกช่างยนต์
    แผนกไฟฟ้า
    แผนกเทคนิคคอมฯ

    งานวัดผลประเมิน
    เกณฑ์การจบการศึกษา
    งานวิทยบริการ
    แผนการเรียนการสอน
    ระบบ RMS
    งานพัฒนาหลักสูตร

    กิจกรรมชมรม
    งานปกครอง
    งานแนะแนว
    ระบบจัดหางาน V-cop
    หอพักนักเรียน

    งานทะเบียน
    งานการเงิน
    ระบบงานสารบรรณ
    ประกวดราคา
    อาคารสถานที่

    งานวิจัย
    ศูนย์ข้อมูล
    ปฏิทินวิทยาลัย