Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


      งานปกครอง

          งานปกครองจะเสร็จสัมฤทธิ์ผล                  เพราะอาจารย์ทุกคนร่วมประสาน
    ทำงานด้วยใจรักยืนหลักการ                       เสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยา
  นักศึกษาเปรียบเสมือนกับลูกหลาน            เป็นหัวใจของงานการศึกษา
          ร่วมปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา                          ทรงคุณค่าปณิธาน...งานปกครอง

    1. การพบปะทับทายครู
    เพื่อเป็นการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม การทักทายระหว่างครูกับลูกศิษย์ นักศึกษาควรปฏิบัติ ดังนี้
          เดินสวนกับครู                     หยุดยืนยกมือไหว้หรือคำนับ
          เดินผ่านครู ลุกขึ้น               ยกมือไหว้หรือคำนับ ค้อมตัวเล็กน้อย แล้วเดินผ่านอย่างสุภาพ
          ขับรถผ่านครู                       ก้มศีรษะลงเล็กน้อย
          ยืนพูดกับครู                         ยืนตรงอย่างสุภาพ เหยียดแขนทั้ง 2 ข้างตรงข้ามลำตัว หรือประสานมือไว้ข้างหน้า
    2. การสูบบุหรี่และเสพติด
    วิทยาลัยฯได้รณรงค์ให้นักศึกษาเลิกบุหรี่ ตามแนวทางที่กำลังรณรงค์อยู่ทั่วโลก จึงไมจัดที่สูบบุหรี่ในสถานศึกษาและ
    มีการตรวจหาสารเสพติดกับนักเรียนนักศึกษาทุกคน ในแต่ละภาคเรียน
    3. การแต่งกาย
    นักศึกษาทุกคนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่วิลัยฯ กำหนด ตามประกาศของวิทยาลัยฯ ในเรื่องระเบียบว่า
    ด้วยการแต่งกายของนักศึกษา
    4. การขับขี่รถจักรยานยนต์
     นักศึกษาที่นำรถจักรยานยนต์มา ต้องจอดในที่วิทยาลัยฯ กำหนด และสวมหมวกกันน็อกตลอดจนมีใบขับขี่ที่ถูกต้อง
     ตามกฎหมาย หากนักศึกษาฝ่าฝืนกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตามประกาศของวิทยาลัยฯ    
     เรื่องหลักเกณฑ์และการตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา


  
การแต่งกายแบบตามระเบียบของวิทยาลัย                                     การตรวจเครื่องแต่งกายในแต่ละวัน

  
มีการตรวจค้นสารเสพติดและอาวุธในทุกๆวัน                               มีการรณรงค์ให้นักเรียนสวมหมวกกันน็อค    ประชาสัมพันธ์            
    ประวัติวิทยาลัย
    ปรัชญาและวิสัยทัศน์
    ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
    หลักสูตรการสอน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อปฏิบัตินักศึกษา
    ระเบียบการแต่งกาย

    แผนกคอมพิวเตอร์ฯ
    แผนกการบัญชี
    แผนกโรงแรม
    แผนกการตลาด
    แผนกช่างยนต์
    แผนกไฟฟ้า
    แผนกเทคนิคคอมฯ

    งานวัดผลประเมิน
    เกณฑ์การจบการศึกษา
    งานวิทยบริการ
    แผนการเรียนการสอน
    ระบบ RMS
    งานพัฒนาหลักสูตร

    กิจกรรมชมรม
    งานปกครอง
    งานแนะแนว
    ระบบจัดหางาน V-cop
    หอพักนักเรียน

    งานทะเบียน
    งานการเงิน
    ระบบงานสารบรรณ
    งานพัสดุ
    อาคารสถานที่

    งานวิจัย
    ศูนย์ข้อมูล
    ปฏิทินวิทยาลัย