Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

งานแนะแนว วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

    งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

    1.บริการด้านแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
    บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เป็นบริการที่จัดให้กับนักศึกษาของวิลัยการอาชีพบ้านโป่ง ช่วงเวลาที่ให้บริการตั้งแต่วันที่
    บริการตั้งแต่วันจันทร์วันศุกร์ เลา 08.00-18.30 น. มีขอบข่ายงาน ดังนี้
          1.1 ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ
               1.1.1 การวางแผนการเรียน
               1.1.2 ปัญหาทางด้านการเรียน
               1.1.3 ปัญหาทางด้านการปรับปรุงบุคลิกภาพ
               1.1.4 ปัญหาทางด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์
         1.2 การขอรับทุนการศึกษา ดังนี้
               1.2.1. การคัดเลือกนักศึกษา
                    1.2.1.2 ขาดแคลนทุนทรัพย์
                    1.2.1.3 เอาใจใส่ต่อการเรียน
                    1.2.1.4 มีผลการเรียนดี (เฉพาะผู้ที่เรียนดี)
                    1.2.1.5 เป็นผู้เสียสละให้กับประโยชน์ส่วนรวม
                    1.2.1.6 ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ
               1.2.2  ขั้นตอนการขอรับทุกการศึกษา
                    1.2.2.1  ยืนคำร้องขอรับทุนการศึกษาในการขอรับทุน มีผู้ปกครองรับรองว่าเป็นความจริงโดยผ่านครูที่ปรึกษา
                    และหัวหน้าแผนกวิชาให้ความเห็นชอบ
                    1.2.2.2 ยื่นแบบขอรับทุนการศึกษาที่งานแนะแนวต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
                    1.2.2.3 การพิจาณาให้ทุนการศึกษาโดยความเห็นชอบของกรรมการด้านทุนการศึกษาของวิทยาลัย
                    1.2.2.4 รับทุนการศึกษาผ่านงานการเงินของวิทยาลัยฯ
                    1.2.2.5 งานแนะแนวติดตามผลภายหลังได้รับทุนการศึกษา
          1.3 บริการระบบกองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
          โดยกำหนดให้นักเรียน นักศึกษา ดำเนินการขอกู้ ในทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์
          https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index2.html

        

    วิธีกรอกข้อมูลใน V-COP
    1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.v-cop.net คลิกเข้าไปที่คนหางาน เลื่อนลงมา (อยู่บริเวณกลางเว็บ) เมื่อเข้าไปแล้ว กรอกข้อมูล
    ตรงช่องที่กรอก จังหวัด สถานศึกษา รหัสนักเรียนนักศึกษา 10 หลัก รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ว/ด/ป เกิด ตรงกลาง
    2. ให้คลิกยินยอม Login เข้าสู่ระบบ
    3. เลือกสถานภาพ มี 4 ช่อง ให้ น.ศ. 1 ช่อง ที่ตรงกับตนเอง
    4. คลิกบันทึกเข้าสู่ระบบ
    5. คลิกที่ Tab แก้ไขประวัติ
    6. คลิกยินยอม บันทึก
    7. กรอกข้อมูลเป็นส่วนๆ บันทึกทุกครั้งเมื่อเห็น Tab คำว่าบันทึก (หากไม่บันทึกทุกครั้้งข้อมูลจะหาย)
    8. หากช่องสภาพทางทหาร หากยังไม่ได้เกณฑ์ทหารให้เว้นไว้ หากได้รับการยกเว้น ให้คลิกที่ช่องได้รับการยกเว้น
    9. ช่องประวัติการทำงาน ให้กรอกประวัติที่ฝึกงาน ตำแหน่ง ให้กรอก คำว่า น.ส.ฝึกงาน ช่องเกรดเฉลี่ย ก่อน 3,5 เทอม
    ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ รบ. ยังไม่ทราบเกรดเฉลี่ย
    10. ช่องงานที่สนใจ ให้ น.ศ. กรอกงานที่สนใจและตำแหน่งงานที่อยากทำ(ช่องระบุเงินเดือนให้ระบุความเป็นจริงของสภาพ
     งานที่ทำ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ อย่าระบุจนดูเวอร์มากเกินไป)
    11. ช่องความสามารถพิเศษหากมีให้ระบุ เช่น ทำเว็บเพจได้ เขียนโปรแกรมได้ ภาษา...... เล่นกีฬา เล่นดนตรี เป็นต้น
    12. ช่องเกียรติประวัติผลงาน ผลงานโครงการ ให้ น.ศ.ระบุ เช่น โครงการ,โปรเจคจบ พร้อมระบุบุคคลอ้างอิงด้วย เช่น
    อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ,อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ น.ศ.คลิกเข้าไปดูผลการกรอกข้อมูล
    ที่ Tab แสดงผล Resume ว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เสร็จเรียบร้อย คลิกที่ Tab ออกจากระบบ    ประชาสัมพันธ์            
    ประวัติวิทยาลัย
    ปรัชญาและวิสัยทัศน์
    ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
    หลักสูตรการสอน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อปฏิบัตินักศึกษา
    ระเบียบการแต่งกาย

    แผนกคอมพิวเตอร์ฯ
    แผนกการบัญชี
    แผนกโรงแรม
    แผนกการตลาด
    แผนกช่างยนต์
    แผนกไฟฟ้า
    แผนกเทคนิคคอมฯ

    งานวัดผลประเมิน
    เกณฑ์การจบการศึกษา
    งานวิทยบริการ
    แผนการเรียนการสอน
    ระบบ RMS
    งานพัฒนาหลักสูตร

    กิจกรรมชมรม
    งานปกครอง
    งานแนะแนว
    ระบบจัดหางาน V-cop
    หอพักนักเรียน

    งานทะเบียน
    งานการเงิน
    ระบบงานสารบรรณ
    งานพัสดุ
    อาคารสถานที่

    งานวิจัย
    ศูนย์ข้อมูล
    ปฏิทินวิทยาลัย