Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

  
สารจากวิทยาลัย
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งมีนโยบายว่า "นักเรียนเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา" ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
  และการจัดกิจกรรมต่างๆจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาความเจริญงอกงามของสติปัญญา
  ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความมีทักษะและฝีมือในสาขาวิชาชีพ ความสมบูรณ์แข็งแรงของสุขภาพกาย สุขภาพจิต
  ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
           ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยทุกท่าน มีความปราถนาอันแรงกล้างที่จะอบรม
  สั่งสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความประพฤติตนที่เหมาะสม อันจะทำให้นักศึกษาเป็นพลเมือง
  ที่ดีของชาติต่อไป ซึ่งวิทยาลัยฯ ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองที่ได้ช่วยกับหล่อหลอมนักเรียนนักศึกษา
  ให้เป็นคนดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
           วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านให้ความเชื่อมั่น และขออำนวยอวยพรให้นักเรียน
  นักศึกษาทุกคน ประสบผลสำเร็จในการเรียนและมีความสุขในรั่ววิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งต่อไป

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการสภาเด็กและเยาวชนตตำบลลาดบัวขาว
- โครงการแห่งเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
- บริจาคโลหิต ในโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต ๘๔ ล้าน ซีซี
- กิจกรรมอบรมโรคเอดส์ โดยโรงพยาบาลบ้านโป่ง
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
- ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
- เลือกตั้ง นายก อวท.ประปีการศึกษา ๒๕๖๐
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมภาวะผู้นำนักเรียนนักศึกษา
- ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 24 พฤษภาคม 2559
- เปิดเรียนวันแรกนักเรียนทวิศึกษา(มัธยมเรียนร่วม)
- ชมรม To be number one ร่วมต้อนรับอนุกรรมการ To be number one ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
- พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
- โครงการบรรพชาสามเณรและชีพราหมณ์ ภาคฤดูร้อน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม      


    ประชาสัมพันธ์            
    ประวัติวิทยาลัย
    ปรัชญาและวิสัยทัศน์
    ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
    หลักสูตรการสอน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อปฏิบัตินักศึกษา
    ระเบียบการแต่งกาย

    แผนกคอมพิวเตอร์ฯ
    แผนกการบัญชี
    แผนกโรงแรม
    แผนกการตลาด
    แผนกช่างยนต์
    แผนกไฟฟ้า
    แผนกเทคนิคคอมฯ

    งานวัดผลประเมิน
    เกณฑ์การจบการศึกษา
    งานวิทยบริการ
    แผนการเรียนการสอน
    ระบบ RMS
    งานพัฒนาหลักสูตร

    กิจกรรมชมรม
    งานปกครอง
    งานแนะแนว
    ระบบจัดหางาน V-cop
    หอพักนักเรียน

    งานทะเบียน
    งานการเงิน
    ระบบงานสารบรรณ
    งานพัสดุ
    อาคารสถานที่

    งานวิจัย
    ศูนย์ข้อมูล
    ปฏิทินวิทยาลัย