โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมรางวาลย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง