นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

      ปิดความเห็น บน นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มุ่งขับเคลื่อน อาชีวศึกษา ตามกรอบนโยบาย  3ป. 
       “ปลดล็อก”   หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค   
       “ปรับเปลี่ยน หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
       “เปิดกว้าง” ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
“อาชีวศึกษา ยกกําลังสอง สร้างคุณภาพ นําปริมาณ”
        พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
        ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills , Up-Skills , New-Skills)
        ยกระดับความร่วมมือและเพิ่มบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น
        พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
        พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site, On-Air , Online ,On-Demand)
        พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21(สมรรถนะทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีนดิจิทัล)
การพัฒนาคุณภาพ อาชีวศึกษายกกําลังสอง ภายใต้ 5 กรอบ คือ
        สร้าง “อาชีพใหม่” ให้ประชาชน
        เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น ในทุกภูมิภาค ด้วย “ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ.”
        พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น Excellence Center
        พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีความ เข้มแข็ง
        ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน
จบอาชีวะมีงานทํา 100%
                                                               ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ
                                                  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา