ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ เครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์ (เครื่องยนต์ใหม่)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ เครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์ (เครื่องยนต์ใหม่)

ขอเชิญชวน ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คุณลักษณะครุภัณฑ์ เครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์ (เครื่องยนต์ใหม่) จำนวน 1 รายการ 

Download (PDF, Unknown)