โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC)เเละโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเทคนิคไฟฟ้า (V-EsEPC)

      ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC)เเละโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเทคนิคไฟฟ้า (V-EsEPC)

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการบ้านโป่งเข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC)เเละโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเทคนิคไฟฟ้า (V-EsEPC) ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง