โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

      ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว รุ่นที่ 9 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง