วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

      ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
1. ช่างยนต์
2. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
1. เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)
2. ไฟฟ้า(ทวิภาคี)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1. การโรงเเรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1. การโรงเเรม(ทวิภาคี)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
1. การบัญชี
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ธุรกิจค้าปลีก
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
1. การบัญชี
2. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เอกสารการประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. หลักฐานการเเสดงการสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สำหรับผู้สมัคร ปวช.)
4. หลักฐานการเเสดงการสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม.6 หรือกำลังศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครปวส.)
*เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ*
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 032-720351*