แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวปิติณัช  พุกอ่อน
ครู คศ.1

นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม
ครู คศ.2

นางสาวโสภา  มั่นเรือง
ครูพิเศษสอน