แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวณิชาภัทร  ท้าวเครือ
ครูพิเศษสอน
นางสาววรรณนภา  เวชการ
ครูพิเศษสอน