แผนกวิชาช่างยนต์

นายบัญชา  รัตนพฤกษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจิรายุ  ภู่เกษแก้ว
พนักงานราชการ (ครู)
นายพิทักษ์  เผ่าพงศ์
พนักงานราชการ (ครู)
นายชัยสรรค์   เปรมทอง
ครูพิเศษสอน
นายศุภณัฐ  ทองกร
ครูพิเศษสอน