แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายวัชรินทร์  ภักดี
พนักงานราชการ (ครู)