แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางดนูนารถ  แป้นมา
ครู คศ.1
นางสุมิตรา  เขาบาง
พนักงานราชการ (ครู)
นายศรันญู  เอนกพรหม
ครูพิเศษสอน