แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายมะยาลี  แวนาฮะ
ครู คศ.1
นายธีรพงษ์  พูลบางยุง
ครูพิเศษสอน