ปรัชญาและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) ปรัชญาวิทยาลัย
มุ่งเน้นการจัดการอาชีวศึกษา และวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ

พันธกิจ (Mission) วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

พันธกิจที่ 1 จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสการอาชีวศึกษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
พันธกิจที่ 4 วิจัยสร้างนวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
    1. การพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา
    2. การจัดการภายในองค์กร
    3. การให้บริการชุมชน
    4. การพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร
กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา
    1. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จสถานศึกษา
    2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
    3. พัฒนาการบริการ
    4. พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ
    5. พัฒนาวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์และงานวิชาชีพ
    6. พัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
    7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

อัตตลักษณ์ของสถานศึกษา
    ทักษะดี มีจิตรบริการ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
    บริการวิชาชีพสู่ชุมชน