ข้อปฏิบัตินักศึกษา

การเป็นนักศึกษา

        ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ก็ต่อเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่วิทยาลัยฯกำหนด
ตามวิทยาลัยฯ จะออกบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกคน บัตรประจำตัวนี้มีอายุไม่เกิน 3 ปี สำหรับนักเรียนหลักสูตรระดับ
ปวช. และไม่เกิน 2 ปี สำหรับนักเรียนหลักสูตรระดับ ปวส. ถ้าบัตรประจำตัวหมดอายุในระหว่างที่มีสภาพนักศึกษา 
วิทยาลัยฯ จะต่ออายุให้เป็นปีๆไป นักศึกษาจะต้องมีบัตรประจำตัวนักศึกษา นำติดตัวอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่นักศึกษา
อยู่ในวิยาลัยฯ และต้องแสดงบัตรทุกครั้งที่มาติดต่อกับวิทยาลัยฯ และเข้าสอบ

การพ้นสภาพและการคืนสภาพนักศึกษา
การพ้นสภาพนักศึกษา ตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  2. ไม่ลงทะเบียนรายวิชาตามระยะเวลาที่วิทยาลัยฯ กำหนด
  3. ลาออก
  4. ถึงแก่กรรม
  5. สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภา
      5.1 ขาดการเรียนติดต่อกันเกิน 15 วัน
      5.2 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ภายในเวลาที่วิทยาลัยฯ กำหนด
      5.3 ประพฤติฝ่าฝืน กฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อตกลงของวิทยาลัยฯ
      5.4 ต้องโทษคดีอาญา
      5.5 ขาดพื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการโดยผู้เข้าเรียนต้องมีความประพฤติ
เรียบร้อย ร่างการแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ มีภูมิลำเนาเดิมเป็นหลักแหล่ง มีผู้ปกครองที่เชื่อถือได้รับรอง เป็นต้น
        2.5.6 ไม่ลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด
        2.5.7 มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
         2.5.7.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1) เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบ 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิตและได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50
2) เมื่อลงทะเบียนเรียนครบ 4 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75
3) เมื่อลงทะเบียนเรียนครบ 6 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00
2.5.7.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1) เมื่อลงทะเบียนเรียนครบ 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75
2) เมื่อลงทะเบียนเรียนครบ 4 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.0

กฎระเบียบในการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

1. ตรงต่อเวลา
2. รักษาความสะอาดเป็นกิจ
3. รับผิดชอบต่อหน้าที่
4. มีความอดทนทุกเวลา
5. แก้ปัญหาด้วยความฉลาด
6. ประมาทแล้วเกิดอันตราย
7. แต่งการถูกระเบียบ วินัยดี
8. สามัคคีต่อหมู่ชน
9.เปี่ยมล้นคุณธรรมและวินัย