เกณฑ์การจบการศึกษา

การจบหลักสูตร

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
    1. ต้องสอบได้รายวิชาในหมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีครบตามโครงสร้างที่กำหนด
    2. ต้องได้หน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร แต่ละสาขาวิชาตามแผนการเรียน
    3. สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
    4. ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามวิทยาลัยฯ กำหนด ประเมินผลการเรียนกิจกรรมผ่านทุกภาคเรียน
    5. สำหรับนักเรียนระบบทวิภาคี ต้องสอบผ่านมาตรฐานฝีมือจากคณะกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือที่ได้จาก
สถานประกอบการและสถานศึกษาดังนี้
        5.1. สอบผ่านการสอบกลางหลักสูตร เมื่อนักเรียนสอบผ่านไปแล้ว 3 ภาคเรียนในระดับ ปวช. และ 2 ภาคเรียน
ในระดับ ปวส.
        5.2. สอบผ่านปลายหลักสูตร เมื่อนักเรียนผ่านไปแล้ว 6 ภาคเรียนในระดับ ปวช. และ 4 ภาคเรียนในระดับ ปวส.

เกณฑ์การจบหลักสูตร
   1. นักเรียนนักศึกษาจะต้องให้ครบหน่วยกิต ตามหลักสูตร (ปวช. 103 หน่วยกิต ปวส. 93 หน่วยกิต )
   2. การประเมินผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน จะต้องมีผลการเรียนเป็น 1-4 ในรายวิชาเรียน และ ผ ในรายวิชากิจกรรม
   3. กรณีผลการเรียนติด 0 หรือ มส (ระดับ ปวช) ให้ดำเนินการแก้ภายใน 10 วัน หลักทำการประกาศผลการเรียนแต่ละ
ภาคเรียน มีฉะนั้นจะปรับเป็น 0 ต้องเรียนรายวิชาใหม่ ส่วนระดับ ปวส. กรณีติด 0 ให้เรียนใหม่ มส. ให้ดำเนินการแก้ไข
ภายใน 10 วัน หลังประกาศผล
   4. เมื่อเรียนจบหลักสูตร ระดับ ปวช. จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 ระดับ ปวส.
จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00