งานบุคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. แนะนํา เผยแพร่ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ
๒. จัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากรในสถานศึกษา ๓. จัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
๔. ควบคุม จัดทําสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากร ในสถานศึกษา
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทําทะเบียนประวัติของบุคลากรใน สถานศึกษา
๖. ให้คําแนะนํา อํานวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตร ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตําแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและการจัดทําสมุดบันทึกผลงานและคุณงาม ความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา
๗. ดําเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
๘. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
๙. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๐. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
๑๑. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย