งานการเงิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดทําเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดําเนินการด้าน การเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําฝากเงิน การนําเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจําวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม ระเบียบ
๓. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี
๔. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตาม ระเบียบ
๕. ให้คําแนะนํา ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตาม ลําดับขั้น
๘. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย