ระเบียบการแต่งกาย

การแต่งกายนักเรียน ปวช. ช่างอุตสาหกรรม
การแต่งกายนักศึกษา ปวส. ช่างอุตสาหกรรม
การแต่งกายนักเรียน/นักศึกษา พาณิชยกรรม
ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.
การแต่งกายชุดลูกเสือ/ชุดกีฬา
การแต่งกายนักเรียน/นักศึกษา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ระดับชั้น ปวช.
ระดับชั้น ปวส.