ระเบียบการแต่งกาย

ระดับชั้นปวช.
แผนกช่างยนต์
       
แผนกไฟฟ้ากำลัง
       
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการโรงแรม