แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางนิภาพร  เบ็ญพาด
ครู คศ.1
นางสาววริศรา  เหมกุล
พนักงานราชการ (ครู)
นายคงฤทธิ์  แสงจันทร์
พนักงานราชการ (ครู)
นางสาวนงนุช  พิสูตร
ครูพิเศษสอน
นางสาวอัมพิกา  ศิริพงษ์
ครูพิเศษสอน