แผนกวิชาการบัญชี

นางพุทธา  จริตพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปาริศรา  นูมหันต์
พนักงานราชการ (ครู)
นางพรรณนิภา  คุ้มมณี
พนักงานราชการ (ครู)
นางสาววัชราภรณ์  วงศ์แจ้ง
พนักงานราชการ (ครู)