คณะผู้บริหาร


นางพชรมน ศุภภภิรมย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
นายอนุชา  จันทร์สนิท
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายอนุชา  จันทร์สนิท
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายบัญชา  รัตนพฤกษ์
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวปิติณัช  พุกอ่อน
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา