• ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ
  • Tel : 032 720351
  • Fax : 032 720352
  • E-mail : bpg@bpg.ac.th
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:30
Menu

ข้อมูลวิทยาลัย

     วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ธรณีสงฆ์วัดรางวาลย์ บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในเนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร่ มีประวัติความเป็นมา ดังนี้
     กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้กรมอาชีวศึกษา จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอในแผนพัฒนาอาชีวศึกษาระยะที่ 7 (2535 – 2539) จำนวน 60 แห่ง จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดหนึ่ง ในเป้าหมายการจัดตั้งวิทยาลัยดังกล่าว กรมอาชีวจึงมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อช่วยดำเนินการเสาะหาที่ดินสำหรับจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอในจังหวัดราชบุรี
     ในการนี้ คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้หมอบหมายให้ นายวิเชียร ตันตระเสนีย์ เป็น ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดราชบุรีและดำเนินการเสาะหาที่ดินในอำเภอต่างๆ ที่มีความเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ตามกำหนดสำหรับการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านการดำเนินการ และคำปรึกษาจาก นายอัมพร ภักดีชาติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ (ตำแหน่งในขณะนั้น) นายไพศาล จริตพจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (ตำแหน่งในขณะนั้น) นายเผดิมชัย ศรีวิเชียรผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในฐานประธารกรรมการ อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี และ(ตำแหน่งในขณะนั้น)แล้วได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในแต่ละละอำเภอเป็นอย่างดี เช่นผู้ว่าราชการ จังหวัดราชบุรี (ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล) นายอำเภอบ้านโป่ง (นายบวร รัตนประสิทธิ์) ศึกษาธิการอำเภอบ้านโป่ง (นายสุปิติ ขุนภักดี) กำนันตำบลลาดบัวขาว (นายบุญชู แพทย์รอบรู้) เป็นต้น ที่ดินที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด ได้แก่ ที่ธรณีสงฆ์ วัดรางวาลย์ ในอำเภอบ้านโป่ง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูพิบูลธรรมโกสล (พระอธิการฉลาด อติพโล มสณศักดิ์ในขณะนั้น) เจ้าอาวาสวัดรางวาลย์ ยินดีอนุญาตให้กรมอาชีวศึกษาใช้เป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 ได้งบประมาณในการก่อสร้าง ปี 2539 และได้ดำเนินการสอนในระดับ ปวช. ในปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา