• ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ
  • Tel : 032 720351
  • Fax : 032 720352
  • E-mail : bpg@bpg.ac.th
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:30
Menu

  ทำเนียบผู้บริหาร

รศ.ดร.วิเชียร ตันตะเสนีย์

นายเดชา จั่นบุญมี

นางพรพรรณ สงพะโยม

นางอุบลวรรณ วิสัยจร

นายเฉลียว เทศทับ

นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล

นายวินิจฉัย วัฒนกุล

นายวุฒิชัย รักชาติ

นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ

นางพชรมน ศุภภภิรมย์