ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ
คู่มือของสถานศึกษา
คู่มือของนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทานอาชีวศึกษาวิถีพุทธ และการจัดการเรียนการสอนพุทธสัมมาอาชีวะ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีววิถีพุทธ และพิธีลงนาม ความร่วมมือศูนย์บ่มเพาะพุทธสัมมาอาชีวะ(บาริสต้า) ระหว่าง วิทยาัลยการอาชีพพุทธมณฑล ร่วมกับบริษัท ไอมิกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสถานศึกษาเครือข่าย
รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ณ หอประชุมรางวาลย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

คณะผู้บริหาร

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการ
นายอนุชา จันทร์สนิท
รองผู้อำนวยการ
ว่าที่ร้อยตรี ธณัชชนม์ จาคาภิรมย์
รองผู้อำนวยการ
Shadow
Slider

  จัดซื้อจัดจ้าง

วิสัยทัศน์

" จัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรม
และผลิต กำลังคนอย่างมีคุณภาพสู่ความยั่งยืน "

  ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย

  ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่มุ่งไปให้ถึงการเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาทั้งในปัจจุบัน และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ E-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพ

ตามพระราชดำริสมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  กิจกรรมวิทยาลัย

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทานอาชีวศึกษาวิถีพุทธ และการจัดการเรียนการสอนพุทธสัมมาอาชีวะ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีววิถีพุทธ และพิธีลงนาม ความร่วมมือศูนย์บ่มเพาะพุทธสัมมาอาชีวะ(บาริสต้า) ระหว่าง วิทยาัลยการอาชีพพุทธมณฑล ร่วมกับบริษัท ไอมิกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสถานศึกษาเครือข่าย