วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง รับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดราชบุรี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดราชบุรี
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โครงการสวนพฤษศาสตร์ และโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา หอพัก ภายใต้โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
นายบัญชา หวานใจ
ผู้อำนวยการ
นายอนุชา จันทร์สนิท
รองผู้อำนวยการ
ว่าที่ร้อยตรี ธณัชชนม์ จาคาภิรมย์
รองผู้อำนวยการ
Shadow
Slider

  จัดซื้อจัดจ้าง

วิสัยทัศน์

" จัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรม
และผลิต กำลังคนอย่างมีคุณภาพสู่ความยั่งยืน "

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

" แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี
พุทธศักราช 2566-2570 "

  ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย

  ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่มุ่งไปให้ถึงการเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาทั้งในปัจจุบัน และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ E-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพ

ตามพระราชดำริสมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี