ผู้บริหาร

นายอนุชา จันทร์สนิท
รองผู้อำนวยการ
ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
นายอนุชา จันทร์สนิท
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร, ฝ่ายวิชาการ
นายบัญชา รัตนพฤกษ์
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวปิติณัช พุกอ่อน
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
Slider

  ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย

ระบบจัดเก็บหนังสืองานสารบรรณวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เพื่อจัดเก็บหนังสือของทางราชการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่มุ่งไปให้ถึงการเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาทั้งในปัจจุบัน และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ E-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพ

ตามพระราชดำริสมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น