previous arrow
next arrow
Slider

  จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหาร

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการ
นายอนุชา จันทร์สนิท
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร, ฝ่ายวิชาการ
นายบัญชา รัตนพฤกษ์
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวปิติณัช พุกอ่อน
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
Slider

  ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย

  ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่มุ่งไปให้ถึงการเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาทั้งในปัจจุบัน และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ E-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพ

ตามพระราชดำริสมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี