คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมหารือเพื่อสานสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมหารือเพื่อสานสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง