จำนวนนักเรียน

ยอดนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

แยกตามระดับชั้น
แยกตามระดับชั้น และ เพศ
แยกตามระดับชั้น และ สาขาวิชา