ประกาศการจัดการเรียนการสอน วันที่ 31 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรียนรูปแบบ Online เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป เรียน Onsite ที่สถานศึกษา