ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2567

🔸ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา คือ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง นั้น
🔸 บัดนี้ การสอบคัดเลือกของวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับที่ 1 ว่าที่ร้อยตรีภาสกร ดอกเข็ม
ลำดับที่ 2 นางสาวภัทรศยา ภุชงเจริญ
🔸 ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศ ลำดับที่ 1 มารายงานและปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ภายในเวลา 08.30 น. ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์