หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

งานพัฒนาหลักศูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
การจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง พุทธศักราช 2563