โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำขนมทองหยิบ หลักสูตรการทำขนมทองหยอด และหลักสูตรการทำขนมฝอยทอง

โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำขนมทองหยิบ หลักสูตรการทำขนมทองหยอด และหลักสูตรการทำขนมฝอยทอง

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายอนุชา จันทร์สนิท รองผู้อำนวยการ และครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง พร้อมด้วย นายนิธิพรรณ นาคินทร์ วิทยากร และนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และแก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนรวมถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำขนมทองหยิบ หลักสูตรการทำขนมทองหยอด และหลักสูตรการทำขนมฝอยทอง โดย ดร.ทรงยศ อรัญยกานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา เป็นประธาน ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี