โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเบิกไพร ประจำปี 2565

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเบิกไพร ประจำปี 2565

    วันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร และครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ร่วมกับเทศบาลตำบลเบิกไพร ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเบิกไพร ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสนใจ และเป็นการสร้างโอกาสในการหารายได้เพิ่มภายในครัวเรือนตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีวิทยากรบรรยายคือ ครูวัชราภรณ์ วงศ์แจ้ง ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ การฝึกอาชีพระยะสั้นการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และครูดวงใจ ทองสีดำ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ การฝึกอาชีพระยะสั้นการทำปอเปี๊ยะสด จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี