โครงการสอนระยะสั้นหลักสูตรผู้ประกอบการขยายพันธุ์ Cactus สร้างรายได้สร้างอาชีพ

โครงการสอนระยะสั้นหลักสูตรผู้ประกอบการขยายพันธุ์ Cactus สร้างรายได้สร้างอาชีพ

    วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งได้จัด “โครงการสอนระยะสั้น หลักสูตรผู้ประกอบการขยายพันธุ์ Cactus สร้างรายได้สร้างอาชีพ” โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม และวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล เข้าร่วมในโครงการ ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง