โครงการอาชีวะบริการ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ แผนกวิชาช่างยนต์

โครงการอาชีวะบริการ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตัวเองในอนาคต 3. เพื่อให้นักเรียนมีกิจนิสัยที่ดีในการเสียสละต่อสังคม